top of page

我们的言语治疗师

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方颖璋先生

 

加拿达尔豪斯大学 语言病理学理硕士

美国华盛顿与李大学哲学及英语荣誉文学士

加拿大语言病理学家和听力学家协会认证会员

香港言语治疗师协会会员

 

我在香港成长,能讲流利粤语及英语。及后在美加进修,现为加拿大认证的语音语言病理学家。我的专长于学龄前儿童和学龄儿童言语,语言和社交迟缓。我与香港各本地及国际学校,心理学家和儿科医生密切合作,我亦曾在一些医院和非政府组织提供家长培训和研讨会。鉴于现时香港有限选择的教育状况,我希望能为父母提供适当的指导,面对挑战。

 

 

bottom of page