top of page

我們的職業治療師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丘頴怡女士
 

註冊職業治療師

社會科學輔導學碩士(南澳洲大學)
職業治療理學士 (香港理工大學)
感覺統合證書 (美國SII)

 

曾任職醫管局轄下之職業治療部(兒童及青少年精神健康服務)超過十年,為有特殊需要兒童(包括自閉症、專注力缺乏/過度活躍症、發展遲緩、學習障礙等)提供感覺統合、小肌肉、自理、書寫、專注、社交及情緒控制等訓練。

曾為有情緒及濫藥問題的青少年提供情緒輔導及就業評估。

曾於醫院、學校及志願機構為醫護人員、教師及家長舉行講座及工作坊。

bottom of page