top of page

我們的職業治療師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鄺許銘基女士

 

香港註冊職業治療師
澳大利亞註冊職業治療師
澳洲悉尼大學應有科學(職業治療)理學士
澳洲悉尼職業治療鑑定持續進修項目會員

我從事兒科專科職業治療康服服務已達25年,曾於澳州, 中國及香港,政府, 非牟利及私人機構之醫院/社區/特殊學校等地方,提供兒科复服專業服務及培訓康服人員/家長/照顧者之訓練。

我深信每一位有特殊需要的兒童都有潛能及盼望去跨越自身的障礙,盼望能幫助及鼓勵家長參予,及通過對兒童治療有基本認識(包括感覺統合治療,兒童腦神經發展, 行為處理及地板遊戲治療等), 一起為兒童設計開心, 實用及連接於日常生活節拍中的有效訓練。 ☺

bottom of page